home » vereniging

Wat is de Waterbuurtvereniging
De laagbouwhuizen in de Waterbuurt zijn opgeleverd tussen 1973 en 1974. Al snel voelden de bewoners de behoefte om een belangenvereniging op te richten. De Waterbuurtvereniging is dan ook opgericht op 30 januari 1975.

"De vereniging heeft ten doel het in stand houden en bevorderen van een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van de Waterbuurt te Zoetermeer."

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen van zestien jaar en ouder, woonachtig in de Waterbuurt te Zoetermeer. In de praktijk gaan wij er van uit dat er maar één persoon in een woning lid hoeft te zijn van de vereniging.

Wat doen wij
Wij trachten dit doel te bereiken door regelmatig voor de leden activiteiten te organiseren zoals de nieuwjaarsreceptie, de Koninginnedagviering, Sint Maarten en eens in de vijf jaar een lustrumviering. Voor de belangenvertegenwoordiging onderhouden wij regelmatig contacten met de gemeente Zoetermeer en het wijkteam van Meerzicht.
Wij houden ook bij als er in en om de buurt activiteiten gebeuren die het wonen in onze buurt beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: geluidsoverlast A12, informatie verschaffen over de herinrichting van het Bredewater, het verzorgen van een veiligheidesnetwerk ter voorkoming van inbraken en andere criminaliteit in de buurt, etc.
Belangenbehartiging c.q. gezamenlijke inkopen en contracten voor onze woningen is ook vanaf het begin een belangrijk item geweest.
Wij sluiten voor onze leden collectieve contracten met leveranciers, omdat dit vaak goedkoper is dan dit zelfstandig te doen. Voorbeelden zijn: Riool Reinigingscontract en CV- Onderhoudscontract.

Wat doen wij niet (meer)

  • Vrij snel na de oprichting van de vereniging bleken bewoners van de vier flats in onze buurt liever een eigen vereniging te hebben en sinds die tijd maken deze bewoners geen deel meer uit van onze buurtvereniging.
  • Belangenbehartiging van de buurtbewoner als huurder richting de verhuurder (Vidomes) wordt sinds eind 2003 niet meer door ons gedaan, maar daar is een apart orgaan voor opgericht, de "bewonerscommissie Waterbuurt laagbouw".